Συνάντηση γιὰ τὴν Διδασκαλία τοῦ Πολυτονικοῦ
Στὶς 14 Δεκεμβρίου 2013, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ- Ἐρευνητικοῦ Τομέως τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου,...
ΤΟ «ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ» ΚΥΚΛΩΜΑ ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ!
Πρωτοφανής Προκλητική Ἀντιμετώπιση τῆς Ἔρευνας γιά τό Πολυτονικό σέ Ἐπιστημονικό Συνέδριο Τήν Παρασκευή 17 Μαΐου στή συνεδρία...
Κατὰ Μονοτόνων καὶ Πνευματοκτόνων
Μόλις κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τοῦ Ἰ.Κ.Τσέγκου ἀπὸ τὶς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ, μὲ Πρόλογο τοῦ Κ.Ε.Τσιρόπουλου, Κατὰ Μονοτόνων καὶ...
Ὅπως οἱ Ἀρχαῖοι τῆς Ἀθηνᾶς Κακούρη
ΕΥΘΥΝΗ, Φεβρουάριος 2006, Χαῖρε κόσμε! Ὁ ὑπογράφων, Ἀνδρέας τοῦ Νικολάου καί τῆς Ἐλπίδος, ἔχοντας ὅλα του τά λογικά καί νοιώθοντας...
Συλλογὴ Ὑπογραφῶν
Ἡ συλλογὴ ὑπογραφῶν γιὰ τὴ γλῶσσα ξεκίνησε τοὺς τελευταίους μῆνες τοῦ 2006. Ἀρχικά, τὰ "Φύλλα τῶν...
Ἄν ἐνδιαφέρεσθε νά συμμετάσχετε
 καθ' οἱονδήποτε τρόπο στὴν Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιὰ τή Γλώσσα, παρακαλεῖσθε νὰ ἀποστείλετε, μέσῳ τῆς σελίδας Ἐπικοινωνίας,...
Ἐλπίζουμε πραγματικὰ
ὅτι ὁ παρὼν "δικτυακὸς τόπος", θὰ συγκεντρώσει ὅσο τὸ δυνατόν περισσότερους ἐνδιαφερομένους γιὰ τὴ γλώσσα. Μὴ διστάσετε...

Δικαιώματα Χρήσης

Δικαιώματα Πνευματικῆς Ἰδιοκτησίας

Τὸ σύνολο τοῦ ὑλικοῦ, τὸ ὁποῖο εἶναι προσπελάσιμο σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ ἀπὸ τὴν παροῦσα ἱστοσελίδα ἀποτελεῖ ἀντικείμενο πνευματικῆς ἰδιοκτησίας καί, ὡς ἐκ τούτου ὑπόκειται στὶς Ἑλληνικὲς καὶ Διεθνεῖς διατάξεις περὶ Πνευματικῆς Ἰδιοκτησίας καθὼς καὶ στοὺς δεοντολογικούς καὶ ἐθιμικοὺς κανόνες. Ὅλες οἱ πληροφορίες ποὺ περιέχονται στὴν ἱστοσελίδα μας, διατίθενται στοὺς χρῆστες γιὰ αὐστηρὰ προσωπικὴ χρήση καὶ μόνον γιὰ πληροφοριακοὺς καὶ σὲ καμμία περίπτωση γιὰ ἐμπορικοὺς σκοπούς.

Ἡ ἀναπαραγωγὴ γιὰ προσωπικὴ χρήση ἤ γιὰ περεταίρω μὴ ἐμπορικὴ διάδοση σὲ ἄλλους (γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς σκοπούς, ἔρευνα, ἰδιωτικὴ μελέτη ἤ ἐσωτερικὴ κυκλοφορία ἐντὸς ἑνὸς ὀργανισμοῦ) ἐπιτρέπεται ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι γίνεται δεόντως μνεία τῶν δικαιωμάτων πνευματικῆς ἰδιοκτησίας τῆς πηγῆς προέλευσής τους. Tὰ δικαιώματα πνευματικῆς ἰδιοκτησίας, διάθεσης καὶ ἀναπαραγωγῆς τοῦ ὑλικοῦ παραμένουν στοὺς συγγραφεῖς καὶ ἐκδότες, ὅπως κατὰ περίπτωση ἰσχύει, καὶ θὰ πρέπει νὰ ζητεῖται ἡ ἔγγραφη ἔγκρισή τους.

Τὰ γραφικὰ καὶ οἱ εἰκόνες ποὺ ἐμφανίζονται στὴν ἱστοσελίδα μας προστατεύονται ἀπὸ πνευματικὰ καὶ συγγραφικὰ δικαιώματα (copyright) καὶ δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἀναπαραγωγὴ τους μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, χωρίς τὴν ἔγγραφη συναίνεση τοῦ ἀντίστοιχου ὑπευθύνου.

Ὅ,τι ἄλλο περιλαμβάνεται στὶς ἠλεκτρονικές σελίδες μας καὶ ἀποτελεῖ κατοχυρωμένα σήματα καὶ προϊόντα πνευματικῆς ἰδιοκτησίας τρίτων ἀνάγεται στὴ δικὴ τους σφαίρα εὐθύνης.

"Δεσμοί" (links )

Ἡ ἱστοσελίδα μας δὲν εὐθύνεται γιὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τὶς ὑπηρεσίες ἄλλων ἱστοσελίδων, στὶς ὁποῖες παραπέμπει μέσῳ «δεσμῶν», hyperlinks, οὔτε ἐγγυᾶται τὴ διαθεσιμότητά τους. Ἡ παραπομπὴ σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες γίνεται πρὸς διευκόλυνση τῶν χρηστῶν μας καὶ σὲ καμμία περίπτωση δὲν δημιουργεῖ οἱασδήποτε μορφῆς δέσμευση γιὰ ὁποιονδήποτε.

sign search